Publikacje

Autorzy wyjaśniają złożony proces reorientacji systemu kapitalistycznego, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Używają zrozumiałego języka, a równocześnie poddają się naukowemu rygorowi. Przedstawiają różne zjawiska ekonomiczne, szczególną uwagę poświęcając dobrobytowi społeczeństwa, piszą o rozwiązaniach, które nie nadążają za postępującymi dynamicznie zmianami. Spostrzeżenia czerpią nie tylko z ekonomii, ale również z dorobku dziedzin pokrewnych – filozofii, socjologii i polityki publicznej. Szukają odpowiedzi na takie problemy społeczno-gospodarcze, które nie byłyby krótkowzroczne i ograniczone przez jeden pogląd, ale mogłyby stanowić fundament dyskusji publicznej nad sposobami zorganizowania współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństw.
Ebook dostępny bezpłatnie na stronie scholar.com.pl

Pisząc o jakości życia, a więc o efektach decyzji jednostek, nie sposób pominąć aspektów pozamaterialnych, które oddziałują na kształtowanie się zachowań ludzkich – kwestie wyznawanego systemu wartości, sposoby spędzania czasu wolnego, warunki mieszkaniowe czy poziom zaspokojenia potrzeb intelektualnych oraz społecznych – to jedynie przykłady niektórych z nich. Badanie jakości życia jest problemem trudnym nie tylko ze względu na złożoność samego zjawiska, lecz także z powodu komplikacji pojawiających się podczas definiowania obszaru tego tematu. Warto jednak pamiętać, że ocena skuteczności działań wynikających z badań społecznych, w tym również z ekonomii, jest formułowana w odniesieniu do przemian, jakie generowane są zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. Niniejsza praca jest więc próbą zwrócenia uwagi na zależności pozamaterialne wynikające z działalności na płaszczyźnie gospodarczej.

Zakup publikacji możliwy jest w wybranych księgarniach naukowych bądź sklepach internetowych.